Условия за ползване
Марки
 
Количка
0 продукта
 
Най-продавани
 
Промоции
 

Условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията, при които се сключват сделки за поупко-продажба чрез електронни средства във виртуалното пространство на настоящия електронен магазин ТЕХМЕН и обвързват регистрирания потребител с установените принципи и положения, които се прилагат пряко към всеки индивидуален акт на пазаруване в сайта.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Фирма „ТЕХМЕН” ООД   Наричано Доставчик от една страна и регистрираното лице, наричано за краткост Потребител, намиращо се на адреса на сайта, съгласяващо се с настоящите Общи условия във връзка с извършване на покупки от електронния магазин, от друга страна Се споразумяха за следното:

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат сключването на договор за продажба от разстояние, която представлява продажба стоки, представени на сайта на електронния магазин „ТЕХНОМАНИЯ”. Предложението за сключване на договор за продажба се счита за прието, когато при съобразяване с Общите условия за ползване, Потребителят извърши заявка за закупуване на конкретен артикул, намиращ се в каталога на електронния магазин. Договорът се счита за сключен с потвърждаването на сделката съгласно чл.4 от настоящите общи условия. Заявяването за закупуване на конкретна стока се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя с представения в сайта вид и качество на същата.

Чл.2. Всеки артикул, включен в каталога на сайта, е описан подробно относно вида, количеството му, качествените му характеристики, както и специфични данни за продукта, ако е налице особеност в ползването, транспортирането и съхранението му. Продуктите са представени чрез фотографии, които отразяват реалното им състояние. Доставчикът отбелязва наличието на дефекти в стоката, като Потребителят се счита за запознат с недостатъците на вещта, които са описани, и няма право да иска рекламация, разваляне на договора, намаляване на цената или замяна на вещта с друга въз основа на констатиране на описаните в сайта недостатъци на стоката. Доставчикът не отговаря за разминаване в цветовата гама на продуктите, когато това се дължи на различната разделителна способност или цветово възпроизвеждане на техническите средства за възпроизвеждане на картина, както и в случаите, когато изрично е посочил в описанието на стоката, че е възможно такова разминаване.

Чл.3. Цената на стоката се отбелязва в описанието за всеки отделен артикул с включени в нея ДДС и други такси или данъци, ако се дължат такива. Всички цени са в български лева и не могат да бъдат променяни след потвърждаване на заявката от Доставчика. Доставчикът си запазва правото да променя цените на стоките в сайта, като уведомява по подходящ за целта начин Потребителите за изменението на описанието на продуктите.

С цел изясняване на основни понятия, засегнати в Общите условия, по-долу изброените термини и дефиниции предлагат установеното от Доставчика тълкуване и смисъл на понятията и са неделима част от договореното в Общите условия.

"Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място (§1, т.1 ДР ЗЕТ).

"Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства (§1, т.2 ДР ЗЕТ).

„Писмена форма на уведомленията” писмената форма на уведомлението се счита за спазена при осъществяване на контакт по електронна поща и получаване от която и да е от страните на електронно писмо, на посочения адрес за контакт, съответно адрес за доставка. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно извършени и са доказателство за спазена форма, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

„Пазаруване” под пазаруване се разбира всяка валидно направена и потвърдена заявка за закупуване на стока, поместена в сайта на електронния магазин.

"Потребител" е всяко лице, намиращо се на сайта електронен магазин www.tehmen.com - гост на сайта или регистриран потребител. Регистриран потребител е физическо лице, навършило 16 години, което е попълнило регистрационната форма и извършва действия по закупуване на стоки, представени в каталога на магазина.

"Стоки" са предлаганите чрез Сайта артикули за закупуване.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избраните стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет.

Права и задължения на Потребителя

Чл.4. Чрез регистрацията си на сайта, указана в Чл.1. графа Регистрация, Потребителят се съгласява с Общите условия, както и да предостави личните си данни за ползване от Доставчика. Доставчикът се задължава да ползва получените данни добросъвестно и единствено за целите на осъществяване на продажбата и доставката на стоката.

Чл.5. Закупуването на артикул от сайта се извършва по определена процедура, представена в Сайта. След активиране на профила на Потребителя, той достъпва своите данни чрез въвеждане на потребителско име и парола. Закупуването на определена стока се извършва с последователно извършване на следните действия: избор на артикула, определяне на вида, разцветката, количеството от продукта и потвърждаване на заявката с натискане на бутон „Добави в кошницата”. Следва избор на начина за заплащане, както и вида на доставка на стоката. На посочения електронен адрес Потребителят получава задължително потвърждение за направената заявка, като Доставчикът предоставя информация за уточняване на времето и часа на доставката, условията за плащане и правото на Потребителя да се откаже от сключения договор в 7-дневен срок съгласно ЗЗП. При неточно предоставен електронен адрес, заявката се счита за непотвърдена и се анулира. Договорът се счита за сключен от момента на осъществяване на контакт и писменото потвърждаване от страна на Доставчика. Срокът за доставка започва да тече на следващия работен ден, след изпращане на потвърждението на заявката.

Чл.6. След приетата заявка Потребителят трябва да заплати цената. Начина за заплащане както идоставката и разходите по нея са указани в графа Доставка.

Чл.7. Фактическата власт върху стоката преминава към Потребителя след заплащане на цената на стоката. От този момент към Потребителя преминава и отговорността за грижа за вещта, както и за щети и повреди, настъпили от употребата й. При авансово плащане на цената, собствеността преминава върху Потребителя от момента на плащането. При покупко-продажба на родово определена вещ с доставка в други населени места, рискът от случайното погиване или повреждане на стоката преминава върху Потребителя в момента на предаване на стоката на спедитора, превозвача или куриера. Тази отговорност се изключва при предварително застраховане на вещите за повреда или погиване в резултат на превоз или спедиция. Основание на Потребителят за връщане на стоката и правото на рекламация в графа Рекламация.

Чл.8. Потребителят има право да прекрати регистрацията си в сайта на електронния магазин като за целта отправи писмено заявление до Доставчика. В срок от 10 работни дни Доставчикът е длъжен да заличи профила на Потребителя и да прекрати ползването на предоставените му лични данни. При констатиране на недобросъвестни практики и злоумишлени действия или бездействия от страна на Потребителя, нарушаване на задълженията му по настоящите Общи условия, злоупотреби с авторското право и правилата за ползване на електронния магазин, Доставчикът има право да прекрати едностранно регистрацията му без предизвестие, като заличава профила на Потребителя и деактивира паролата му.

Във всички случаи заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл.9. Потребителят има право да получи подробна информация за характеристиките и цените на стоките, предлагани на сайта на електронния магазин, както и за условията за доставка и състоянието на поръчката си по време на нейното изпълнение.

Чл.10. Потребителят има право да достъпва в реално време своя профил в сайта на електронния магазин и да променя посочените данни. Въведените лични данни трябва да са валидни и коректни, като при всяка промяна Потребителят е длъжен да уведоми Доставчика за промяната в срока по чл.1 от графа Регистрация от настоящите Общи условия.

Чл.11. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и Интернет етиката.

Чл.12. Потребителят е длъжен да предоставя коректна информация при регистрацията си в сайта на електронния магазин и да осигури присъствие на адреса за доставки, посочен в регистрационната форма - Чл.2. от графа Регистрация. (Потребителят се съгласява да предостави личните си данни, необходими за регистрацията и гарантира, че те са верни и могат да бъдат използвани от Доставчика за изпълнението на договора за продажба, проследяване на състоянието на поръчката и други, изрично посочени в Общите условия дейности.)

Чл.13. Потребителят е длъжен да се въздържа от злоупотреби с авторското право на произведенията – фотографии, репродукции, видео, аудио и текстово съдържание на сайта на електронния магазин и да информира Доставчика при констатиране на такива нарушения, извършени от трети лица. Под злоупотреба с интелектуалната собственост и авторското право се счита разпространение, промяна, копиране (за търговски цели), продажба, публикуване (в електронен или хартиен вид), излагане и репродуциране на поместените материали, както и всички други действия, нарушаващи пълнотата и изключителността на авторското право на Доставчика. Задължението за добросъвестно въздържане от такива действия е за всички потребители – регистрирани или гости на сайта. Потребителят няма право да използва информационни ресурси, цели бази данни или части от тях, намиращи се в сайта, както й да ги копира, възпроизвежда и употребява за създаване на собствени бази данни.

Права и задължения на Доставчика

Чл.14. При сключването на договор чрез електронни средства Доставчикът е длъжен да информира Потребителя по разбираем и недвусмислен начин за:

1. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

2. дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него;

3. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

4. езиците, на които договорът може да бъде сключен;

5. общите условия и съдържанието на договора по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Чл.15. Доставчикът на услуги без неоправдано забавяне потвърждава чрез електронни средства получаването на изявлението за сключване на договора и организира доставката на стоката по уговорения в настоящите Общи условия начин. В случаите на непреодолима сила, включително – независещи от него причини и проблеми в Интернет средата, Доставчикът не носи отговорност за невъможността да обработи подадените заявки.

Чл.16. Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Чл.17. Доставчикът е длъжен да съхранява личните данни на регистрираните лица и да ги използва единствено за целите на изпълението на договора и уреждането на възникнали от него спорове.

Чл.18. Доставчикът поддържа информацията на сайта www.tehmen.com актуална и вярна. Доставчикът има право да променя Общите условия, съдържанието на сайта, в това число и описанието на стоките, като прави това по начин, че да е видно за потребителите и ги уведомява в случаите, когато се засягат техните права и се променят задълженията им. Доставчикът помества в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви писмено, че отказва да ги приеме.

Чл.19. Доставчикът не отговаря за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от действия в електронната среда, предоставена от него във вид на сайт на електронния магазин, включително от действия, свързани с ползването, зареждането и търсенето на материали или ресурси, предоставяни от него. Доставчикът не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтичащи от ползване на информация от съдържанието на сайта на електронния магазин Бърдхаус и не контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва достъпната му на този сайт информация.

Чл.20. Доставчикът има право да събира информация за Потребителите при регистрацията им в сайта на електронния магазин, като данните може да включват: имена, адрес, телефон, електронна поща, както и всякаква друга информация, необходима за попълване на заявки, проследяване на поръчката, анализ и статистика. Доставчикът си запазва правото да използва информацията за съставяне на статистически таблици, които може да предоставя за ползване на трети лица, при условие, че не помества в тях лични данни на Потребителите на сайта. При оперирането и администрирането на личните данни Доставчикът е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл.21. Доставчикът помества на сайта на електронния магазин хипервръзки към други страници, включително рекламни материали, предоставяни от трети лица. Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие употребата на тези връзки, достъпа, съдържанието и евентуалната недостоверност на материалите, предоставяни от трети лица.

Чл.22. Договорът между страните се прекратява с писмено волеизявление на всяка от тях, отправено поне 7 работни дни предварително. Доставчикът прекратява незабавно и едностранно договора при нарушение от страна на Потребителя на Общите условия и разпоредбите на българското законодателство. Потребителят отговаря за обезщетяване на всички нанесени вреди и пропуснати ползи вследствие на неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия.

Чл.23. Страните се стремят да разрешават по мирен и извънсъдебен начин всички възникнали между тях спорове, породени от прилагането, изпълнението или неизпълнението на договора, както и свързани с тълкуването и прилагането на законовите разпоредби. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се разрешава по съдебен ред, като бива отнесен пред компетентния съд в гр.София.